Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за ремонт и обновяване сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров -1866” - Благоевград"

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: "Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера  и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров -1866” - Благоевград" с община Благоевград. Одобреното финансиране е в размер на 1 145 150 лв., от които 675 639 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 2,6 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 434 850 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

Проектът предвижда ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и от подобряване на базовото оборудване в сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1866”/Камерна опера в гр. Благоевград. Дейностите по проекта включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт на вътрешни и външни елементи по сградата, както и осигуряването на достъпна среда за хора с двигателни затруднения.

Ползите за реализацията на проекта са значими за гражданите и за гостите на Община Благоевград, свързани с удовлетворяване на техните културни потребности. Проектът ще повиши качеството на живот и привлекателността на градската среда на град Благоевград и ще предостави средище за провеждането на различни културни прояви на територията на общината.