Стартира предлагането на продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 домакинства)

През месец май 2021 г. в точките за продажба на ОББ стартира предлагането на дългоочаквания продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 домакинства), разработен от Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за София и Южна България. Продуктът представлява необезпечен потребителски кредит за изпълнение на мерки за  енергийна ефективност за постигане на минимален енергиен клас „С“.  Това е първият ритейл продукт, реализиран с финансови инструменти за градско развитие  и насочен към запълване на липсата на финансиране за подобен тип сгради, които представляват значителна част от сградния фонд.

Еднофамилните жилищни сгради, допустими за финансиране, трябва да са построени преди 1999 г. и могат да включват до 6 самостоятелни обекта включително. Те трябва да са ситуирани в градската територия на допустимите 22 града. Допустими кандидати са физически лица, на възраст между 20 и 65 г., собственици на жилища или с друг правен интерес в еднофамилните жилищни сгради, обект на инвестицията.

Предоставянето на кредити за енергийна ефективност е обвързано с постигането на цел за минимален постигнат енергиен клас „С“ на цялата сграда. Задължителен елемент от документите за кандидатстване е представяне на Енергиен доклад от сертифициран енергиен одитор (вписан в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийна ефективност - https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register), съдържащ параметрите на проекта за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност за постигане на минимален стандарт за ЕЕ, отговарящ на клас „С“ за енергийно потребление.

Максималният размер на финансирането е 55 000 лв. със срок за погасяване до 10 години. По продукта не се изисква превод на работна заплата и е предвидена възможност за включване на съдлъжник/ци. Допустимите дейности са свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергиен одит, включително инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. В случай че се постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60% е допустимо финансирането и на дейности, свързани с основно обновяване, включително конструктивно укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното обследване), както и ремонт и реконструкция на покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др. В рамките на кредита е допустимо рефинансирането на извършените обследвания за EE и конструктивни обследвания.

Потребителският кредит за енергийна ефективност се предоставя при преференциални условия, като включва 59% съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Освен благоприятните лихвени равнища, по продукта няма такси и комисионни, с изключение на такса за откриване и такса за обслужване на сметка, и не се изисква осигуряване на собствено участие от страна на крайния получател.

Важно е да се подчертае, че не се допуска частично финансиране за отделни обекти в еднофамилната жилищна сграда без постигане на енергиен клас за цялата сграда. В случай че няколко физически лица имат правен интерес по отношение на отделни жилища в една сграда, финансиране на мерки за енергийна ефективност се предоставя, само при условие че финансираните мерки са насочени към енергийна ефективност на цялата сграда. След приключване на дейностите по проекта, финансиран с Договора за кредит, се извършва проверка на място на обекта от експерти на Фонд за устойчиви градове. Кредитополучателят има ангажимент да подаде отчетна информация за изпълнението на  индикаторите  12 месеца след изпълнението на ЕЕ мерки.

Продуктът за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради е израз на желанието на Фонд за устойчиви градове да създаде успешен пилотен проект за финансиране на енергийна ефективност чрез финансови инструменти, поради потенциала на сектора, натрупания европейски опит и наличната експертиза на Фондовете за градско развитие. Продуктът е в синхрон с националните цели за енергийна ефективност, както и с целите на Европейския зелен пакт и в частност  с инициативата Renovation wave за удвояване на процента на саниране на сградите до 2030 г. с цел намаляване на емисиите, стимулиране на възстановяването и намаляване на енергийната бедност.