Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за втори проект на община Ямбол

Фонд за устойчиви градове в качеството му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“ с община Ямбол. Одобреното финансиране е в размер на 196 512 лв., от които 115 942 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 1,3 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 1,11 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

Проектът предвижда реконструкция и модернизация на сградата на РИМ - Ямбол за осигуряване на подходяща културна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на общината, предоставяне на  съвременни условия за ползвателите, повишаване на младежката и самодейната активност, осигуряване на социално включване и достъп на хора в неравностойно положение. По проекта ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, като ще се постигне енергиен клас на потребление „А“. Предвижда се да бъдат изградени съвременни системи за вентилация и климатизация на сградата с оглед специфичните изисквания, свързани със съхранението на археологически и други музейни експонати.

Реализацията на проекта ще допринесе за обновяване на културната инфраструктура, ще разнообрази културния живот в града и ще осигури социално включване на уязвими групи в град Ямбол. Основните мотиви за реализацията на проекта са свързани с нуждата от основен ремонт на сградата на РИМ Ямбол, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и от подобряване на базовото оборудване.