Фонд за устойчиви градове ще подкрепи община Гоце Делчев за обновяването на Дом на културата „Пейо Яворов“

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“  град Гоце Делчев“ с община Гоце Делчев. Одобреното финансиране е в размер на 2 185 672 лв., от които 1 289 546  лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на близо 7 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на над 4,8 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

Проектът предвижда обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ в град Гоце Делчев. Дейностите по проекта включват подобрение на енергийна ефективност на сградата с достигане на енергиен клас "С", покупка на оборудване и обзавеждане, както и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания.

Ползите за реализацията на проекта са значими за гражданите и за гостите на Община Гоце Делчев, свързани с удовлетворяване на техните културни потребности. Проектът ще повиши качеството на живот и привлекателността на градската среда на град Гоце Делчев и ще предостави средище за провеждането на различни културни прояви на територията на общината.