Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград"

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: "Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“ с община Асеновград. Одобреното финансиране е в размер на 781 244 лв., от които 460 933 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 3,2 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 441 335 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

Проектът предвижда обновяване и модернизация на Читалище „Родолюбие“, което е най-голямото читалище на територията на община Асеновград. Дейностите по проекта включват подобрение на енергийна ефективност на сградата  - от настоящ енергиен клас на сградата е F в клас B, обновяване на залите и оборудването и обзавеждането в тях, като така ще създадат отлични условия за посетителите, школите и съставите и ще се спомогне за привличането на повече театрални представления, концерти, различни форуми и мероприятия.

Ползите за реализацията на проекта са значими за гражданите и за гостите на Община Асеновград, свързани с удовлетворяване на техните културни потребности. Проектът ще повиши качеството на живот и привлекателността на градската среда на град Асеновград и ще предостави средище за провеждането на различни културни прояви на територията на общината.