Обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“

Фонд за градско развитие Юг

Проект: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград“

Краен получател: Община Димитровград

Договор за финансиране: 23.07.2019 г.

Одобрено финансиране: 368 168 лв., от които 217 219 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 2 454 455 лв.

Безвъзмездна финансова помощ по ПО1 на ОПРР: 2 086 287 лв.

ПО 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР - Културна инфраструктура

С изпълнението на проекта ще бъде реновирана една от емблематичните сгради на гр. Димитровград -  Драматичен театър „Апостол Карамитев“. Основен мотив за реализацията на проекта е недоброто общо състояние на сградата и необходимостта от ремонт с цел обновяване на вътрешните пространства в нея и подобряване на нейната функционалност, подмяна на сценичната механизация, създаване на условия за достъпност за хора в неравностойно

По проекта се предвижда реконструкция и ремонт на театралния салон, сцена, гримьорни, и спомагателни пространства, за да се постигне съответствие със съвременните изисквания, строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Ще бъдат възвърнати функциите на централното фоайе и гардеробната, а ремонтът на второто фоайе, фоайето на втория етаж, коридорите и техническите помещения (гримьорни, склад, репетиционна и др.) ще подобри значително възможностите на сградата да изпълнява своите културни функции. Ще бъдат изградени и нови санитарни възли, което освен удобство за посетителите ще създаде и възможности за опазване конструкцията на сградата. Предвидено е закупуване на ново оборудване за театралната зала, което включва сценична механизация, електро-сценично осветление, система за видеонаблюдение.

На база на изготвен енергиен одит ще бъдат изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата и постигане на клас Б на енергопотребление. След реконструкцията ще бъде съхранен автентичният характер на сградата и ще се доразвие нейният потенциал като културно средище в Община Димитровград.

Проектът има за цел развитие на културната инфраструктура, включен е в Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж" и ще бъде реализиран с комбинирана подкрепа.

Проектът предвижда значими социални ползи, свързани с:

  • посещаемостта и удовлетвореността на ценителите на театралното изкуство в град Димитровград
  • осигуряването на достъп за хора с увреждания до всички зали и съоръжения на сградата
  • осигуряване на достъп до културните обекти за хората в уязвимо и неравностойно положение -  практика на ДТ „Апостол Карамитев“, която ще продължи и след обновяването на сградата.

 Инфографика за проекта може да откриете тук.