Ремонт на Културен дом „Химик“, Димитровград

Фонд за градско развитие Юг

Проект: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, гр. Димитровград“

Краен получател: Община Димитровград

Договор за финансиране: 23.07.2019 г.

Одобрено финансиране: 557 865 лв., от които 329 140 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 3 719 102 лв.

Безвъзмездна финансова помощ по ПО1 на ОПРР: 3 167 237 лв.

ПО 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР - Културна инфраструктура

Вторият одобрен за финансиране проект на община Димитровград предвижда реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи в гр. Димитровград. Сградата на културен дом „Химик“ е паметник на културата от местно значение, в добро конструктивно състояние, но изключително амортизирана и използвана ограничено. Общинското предприятие, стопанисващо културния дом – ОП ”Детски и младежки център” е ангажирано с осигуряване на специфични дейности за над 350 деца и ученици. Поради изключително лошото състояние на Културен дом „Химик“ част от дейностите, които се предоставят от ДМЦ, се провеждат в зали и помещения на други общински сгради. В допълнение, сградата на културния дом се използва безвъзмездно и от Читалище „Христо Ботев – 1902 г.“

С основното обновяване на сградата на Културния дом ще се възвърне нейната роля и значимост за културния живот на града, за социализацията на децата и младите хора, за предоставяне на интересни образователни дейности за тяхното свободно време С облагородяване на прилежащото околно пространство ще се постигне подобряване на публичните пространства  с обществен достъп, стоящи в основата на културния живот на община Димитровград.

Проектът има за цел развитие на културната инфраструктура, включен е в Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж" и ще бъде реализиран с комбинирана подкрепа.

Проектът предвижда значими социални ползи, свързани с:

  • осигуряване на децата и младежите в град Димитровград подходящи условия за образователни и културни дейности в свободното им време, а на любителите на културата – възможности за участие в подходящи за тях дейности – танцови и фолклорни състави и пр.
  • осигуряване на достъп за хора с увреждания до всички зали и съоръжения на сградата
  • повишен достъп до културни дейности за деца, младежи, лица в неравностойно положение и др.

 

Инфографика за проекта може да откриете тук.