Реконструкция на Зоопарк Стара Загора

Фонд за градско развитие Юг

Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА“

Краен получател: община Стара Загора

Договор за финансиране: 02.08.2019 г.

Одобрено финансиране: 4 199 939 лв., от които 2 477 964 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 4,25 млн. лв.

ПО 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР - Градска среда

Реализацията на проекта за  реконструкция на Зоопарк Стара Загора ще го превърне в предпочитана зона за обществен отдих на територията на общината, за познавателни и образователни дейности, както и ще се оформи като  център за научно-образователна работа. Специфичната цел на проекта е подобряване състоянието на цялата зона на Зоопарк Стара Загора в съответствие със съответните стандарти за отглеждане на животни и повишаване привлекателността му за посетители.

Зоопаркът в Стара Загора е създаден през 1957 и е вторият в страната, след Софийския зоопарк. На площ от 70 дка могат да се видят над 400 животни, от 80 вида, от почти всички континенти. Зоопаркът е публична общинска собственост и е лицензиран с втори лиценз през август 2015 г., а от 2014 г. има статут на спасителен център, по смисъла на Конвенцията за търговия със застрашени видове от CITES.

С изпълнение на предвидените по проекта интервенции и инвестиции ще бъде изграден нов и модерен зоопарк, който ще осигури подобрена, по-атрактивна и зелена градска среда, атрактивен атракцион, достъпен за гражданите и гостите на града. Очаква се този проект да доведе и да повишена атрактивност на Стара Загора като туристическа дестинация.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • Създава се място за отдих, отмора и развлечение на жителите и гостите на община Стара Загора;
  • Създава се място за познавателни и образователни дейности – тук посетителите могат да видят на живо диви животни, в условия близки до природните им местообитания;
  • Изгражда се научнообразователен център за изследователска работа, а също и място за развъждане на застрашени видове, което е принос към околната среда.
  • Създаване на подходящи (подобрени) условия за живот на отглежданите животински видове;
  • Създаване на достъпна архитектурна среда

Инфографика за проекта може да откриете тук.