Светът на траките на община Казанлък

Фонд за градско развитие Юг

Проект: „Светът на траките“

Краен получател: община Казанлък

Договор за финансиране: 02.08.2019 г.

Одобрено финансиране: 1 921 935 лв., от които 1 133 942 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 8,6 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" - 6,74 млн. лв.  

Проектът „Светът на траките“ е насочен към възстановяване и опазване на паметник на културата Култово-погребален комплекс в надгробна могила „Оструша” с категория „национално“ значение, към осигуряване на достъпност на тракийското културното наследство в долината за обществеността от страната и чужбина, както и към предоставяне на възможности на посетителите на района да се потопят в бита на древните траки чрез изграждане на многофункционален туристически комплекс, който да изпълнява ролята на „портал“ за посещение на цялата долина и древните гробници разположени в нея.

Комплексът ще разполага с тронна зала, автентична с тронната зала на двореца Севтополис, с макет на древния град Севтополис, с шатра за организиране на различни събития, 3D виртуална реалност, изложби и други мероприятия и атракции, с кафене, места за настаняване и ресторант. Магазини за сувенири, занаятчийски ателиета, конферентна зала, алеи за разходка, беседки и пейки за отдих ще допълват облика на комплекса. „Светът на траките“ ще предлага 64 паркоместа за автомобили и 4 за автобуси, както и специален паркинг за велосипеди.

Проектът ще осигури липсващи предпоставки за превръщането на серийния обект от гробници в района на гр. Казанлък и Казанлъшка тракийска гробница в конкурентоспособен туристически продукт. В допълнение, като част от проекта да бъде изградена велоалея с дължина 6 841 л.м., която да свързва бъдещия туристически атракцион край Шипка със съществуващата велоалея между Казанлък и Крън. Това е първият проект за създаване на цялостен туристически продукт по приоритетна ос 6 “Регионален туризъм“, одобрен от Фонд за устойчиви градове.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • проектът ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района и разкриване на нови работни места;
  • ще се популяризират и социализират обектите на тракийското историческо наследство в региона;
  • ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания до обектите на културно наследство

Инфографика за проекта може да откриете тук.