Център за съвременно изкуство и библиотека на община Бургас

Фонд за градско развитие Юг

Проект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“

Краен получател: община Бургас

Договор за финансиране: 27.09.2019 г.

Одобрено финансиране: 5 971 095 лв., от които 3 522 946 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Усвоено финансиране: 5 964 811.24 лв., от които 3 519 238.58 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Общ бюджет на проекта: 9,94 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" – 3,64 млн. лв.

Проектът  въздейства върху подобряване на културната инфраструктура чрез създаване на съвременен и атрактивен комплекс – Културно-образователен център (музей)  за съвременно изкуство и библиотека.

Реализацията на проекта осигурява пълноценно съхранение и използване на библиотечен фонд на Регионална Библиотека „П. К. Яворов“, гр. Бургас., която в момента е разположена в 4 отделни сгради.  Създадени са възможности за  въвеждане на електронна система за управление на библиотечния фонд, за ефективното му използване от читателите от всички възрастови групи, като предпоставка за въвеждане на дигитализация на изданията и  възможност постепенно да бъдат въвеждани иновативни и модерни методи за използването на цялостна база данни.

Ползите за реализацията на проекта са както за гражданите и за гостите на Община Бургас, свързани със удовлетворяване на техните културни потребности, така и за децата и младежите на Община Бургас. В обновения център децата, младежите и студентите на Община Бургас ще получат възможност за творческо развитие и образование в областта на изкуствата в модерни зали, в които ще се провеждат образователни и творчески курсове (писане на книги, създаване на комикси), мастър класове по съвременни форми на изкуство, кръжоци по приложни изкуства, хакатони, курсове за ръчно изработване на книги, ателие за книговезане; възможности за запознаване с иновации в изкуството като получат достъп до нови високотехнологични форми на изкуство - Зала за добавена реалност в 3D Пясъчна кутия и Интерактивния музей. Бизнесът на Община Бургас ще има възможност да организира и да участва във бизнес-форуми в артистична среда, където се съчетава изкуството с фирмени партита, тиймбилдинги, хакатони, игрови вечери.

Проектът предвижда значими социални ползи, свързани с:

  • осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение до всички звена и обекти в сградата, до елементите на дворното пространство, обвързано с прилежащата улична мрежа, изграждане на санитарни възли за хора с увреждания на подходящи места, осигуряващи обслужване на всички нива и обекти в сградата.
  • осигуряването на достъпност на културните събития и изкуството, включително и за хора в риск от социално изключване.

Инфографика на проекта може да откриете тук.