Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация

Фонд за градско развитие ЮГ

Проект: "Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация"

Краен получател: Община Бургас

Договор за финансиране: 23.12.2019 г.

Одобрено финансиране: 1 465 769 лв., от които 864 803 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 9,77 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" – 8,22 млн. лв.

Основната цел на проекта е да утвърди гр. Бургас като предпочитана туристическа дестинация чрез инвестиции в културни, исторически, религиозни и природни забележителности и тяхното популяризиране, чрез обединяване в общ туристически продукт, предлагащ уникални за България маршрути и услуги. Четирите обекта, предмет на интервенция по проекта, са определени от обща характеристика, определяща развитието на територията през вековете, а именно „водата“, и са включени в цялостен туристически продукт, който да се рекламира и предлага на жителите и гостите на гр. Бургас.

Обектите, включени в рамките на проектното предложение са:

  1. Обект "Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде
  2. Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове на о-в Св. Анастасия
  3. Консервация и реставрация на фасадата на сградата на храм „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас
  4. Изграждане на многофункционална зала и площадно пространство, пикник зона и детски площадки в местността Ченгене скеле

Освен СМР интервенциите по четирите обекта, по проекта се предвижда още закупуването на нов туристически кораб, който да обслужва курсовете от сушата до о- в Св. Анастасия и Ченгене скеле, както и доставка на оборудване, обзавеждане и реквизити за отделните обекти.

С интегрирания и синергичен характер на предвидените мерки, настоящият проект ще донесе ползи за различните заинтересовани страни:

  • за жителите на Община Бургас и местните общности: повишаване на заетостта в туризма и свързаните сектори на икономиката; създаване на нови туристически обекти за разнообразяване на местата за прекарване на свободното време; създаване на условия за популяризиране на историята на гр. Бургас и традиционните занаяти;
  • за гостите на община Бургас: разнообразяване на туристическия продукт; достъп до интересни културни, исторически, религиозни, природни забележителности и инициативи; възможност за посещение на обекти, които са уникални за българското Черноморие.;
  • за бизнеса в община Бургас: повишаване качеството на туристическите обекти; удължаване на туристическия сезон чрез разработване на обекти и услуги с несезонен характер; увеличаване броя на туристите посещаващи гр. Бургас; за Културни, научни и образователни институции: създадени условия за излагане на артефакти, исторически находки и др.; възможност за провеждане на научни и образователни беседи и уроци; провеждане на културни събития и възстановки на исторически събития.
  • Не на последно място е предвидено организиране на безплатни посещение до туристическите обекти на деца, хора с увреждания, деца от социално слаби семейства.

Инфографика за проекта може да откриете тук.