Консервация, реставрация и експониране на туристическа инфраструктура в община Карлово

Фонд за градско развитие ЮГ

Проект: „Консервация, реставрация и експониране на туристическа инфраструктура в община Карлово”

Краен получател: Община Карлово

Договор за финансиране: 20.05.2020 г.

Одобрено финансиране: 1 274 541 лв., от които 751 979 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 7,14 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" – 5,86 млн. лв.

Проектът предвижда развитие на услугите предоставяни от ТК „Странно Карлово“ и ИМ Клисура, чрез включване на нови обекти „Куршум Джамия“ и „Пристройка Патева мааза“ в обектите и дейностите управлявани от ТК „Старинно Карлово“, а обект „Павурджиевата къща“ да бъде стопанисван от Исторически музей Клисура.

Изпълнението на настоящия проект ще надгради резултатите, постигнати от успешната реализация на финансираните от ОПРР 2007 - 2013 г. проекти чрез развитие и утвърждаване на конкурентноспособни туристически атракции на територията на Община Карлово и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • Проектът ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района и разкриване на нови работни места;
  • Ще се увеличи наборът от туристически услуги предлагани на гостите на община Карлово;
  • Ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания до обектите на културно наследство.

Инфографика на проекта може да откриете тук.