Търговски парк гр. Дупница

Фонд за градско развитие ЮГ

Проект: „Търговски парк гр. Дупница

Краен получател: „ЕВРО Продукцион“ ЕООД

Договор за финансиране: 23.03.2020 г.

Одобрено финансиране: 5 900 000 лв., от които 3 481 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 7 млн. лв.

Проектът съчетава мерки за облагородяване на градската среда и повишаване на заетостта в града, чрез изграждане на необходимата инфраструктура, паркоместа, зелени площи и довеждаща инфраструктура, което е в съответствие с Приоритет 2 на Стратегическа цел 1 от Общинския план на град Дупница, а именно: „Устойчивост и развитие на икономическия потенциал“.

Изграждането на търговския парк ще има голям положителен социален ефект и ползи за обществото и икономиката в гр. Дупница. В рамките на проекта ще се оформи привлекателна и сигурна зона за събиране на хора от целия град на едно място ежедневно. Това ще бъде обезпечено с достатъчен брой паркоместа за паркиране в рамките на самия търговски парк. Изборът за пазаруване на висококачествени, разнообразни стоки от ежедневна необходимост в града ще се увеличи, което ще го направи допълнително атрактивен за жителите му и приходящия трафик (туристи, преминаващи, жители на съседни села и райони и др.). В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат открити и допълнителни работни места в гр. Дупница, както по време на строителството на парка, така и след стартирането на работата на новопостроените обекти.

Инфографика на проекта може да откриете тук.