Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III,кв.208:Читалище „Бр. Миладинови”- гр. Петрич

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III,кв.208:Читалище „Бр. Миладинови”- гр. Петрич”

Краен получател: Община Петрич

Договор за финансиране: 20.11.2019 г.

Одобрено финансиране: 2 420 350 лв., от които 1 428 007 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 4.44 млн. лв.

Безвъзмездна помощ по ОПРР: 1.95 млн. лв.

Проектът предвижда основен ремонт на сградата на Читалище „Бр. Миладинови”. Заложени са задължителните енергоспестяващи мерки. Съгласно представения сертификат, който е издаден на 31.07.2019 г. сградата е енергиен клас F, като след извършването на предписаните мерки тя ще стане клас В. Към настоящия момент в сградата на читалището се намира и Исторически музей Петрич.

Реализацията на проекта ще спомогне към значими социални ползи, свързани с осигуряването на достъп за хора с увреждания до всички зали и съоръжения на сградата. В допълнение, интервенциите в културна инфраструктура следва да допринасят за социално включване и осигуряване на достъп до културните обекти за хората в уязвимо и неравностойно положение (напр. чрез намаление на цената на билетите за деца, пенсионери, хора в неравностойно положение пр.). Понастоящем това е политика на читалище „Бр. Миладинови”- гр. Петрич“, която ще продължи и след обновяването на сградата.

Инфографика на проекта може да откриете тук.