Обновяване на студентско общежитие на НСА "Васил Левски" Блок 15 в Студентски град, гр. София

Фонд за градско развитие София

Проект: „Обновяване на студентско общежитие на НСА "Васил Левски" Блок 15 в Студентски град, гр. София”

Краен получател: Национална спортна академия „Васил Левски“

Договор за финансиране: 15.06.2020 г.

Одобрено финансиране: 3 029 440 лв., от които 1 787 370 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 3,6 млн. лв.

По проекта се предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност в студентското общежитие на НСА, предписани в изготвения доклад за енергийна ефективност, както и извършване на съпътстващи строително-монтажни работи и вътрешен ремонт. Съгласно техническата спецификация за избор на ФГР, такива дейности са допустими при постигане на над 60 % енергийни спестявания на сградата.

Изпълнението на настоящия проект ще допринесе към подобряване на екологичната обстановка в града, чрез намаляване на замърсяването с фини прахови частици, което ще допринесе и за подобряване на здравето на гражданите на гр. София.

На 11.01.2022 г. в присъствието на  акад. Николай  Денков - Министър на образованието и науката, Радостин Василев -  Министър на младежта и спорта,  Иван Ченчев - председател на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, много студенти, преподаватели и партньори, се проведе събитие за официалното откриване на обновеното и реновирано общежитие - блок № 15 на Национална спортна академия „Васил Левски“.