Обновяване на студентското общежитие на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ бл. 29 за постигане на енергоспестяващи мерки и по-добри условия за живот на студентите

Фонд за градско развитие София

Проект: Обновяване на студентското общежитие на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ бл. 29 за постигане на енергоспестяващи мерки и по-добри условия за живот на студентите”

Краен получател: Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

Договор за финансиране: 19.06.2020 г.

Одобрено финансиране: 3 614 324 лв., от които 2 132 451 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 3,75 млн. лв.

По проекта се предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност в студентското общежитие на НАТФИЗ, предписани в изготвения доклад за енергийна ефективност, както и извършване на съпътстващи строително-монтажни работи и вътрешен ремонт. Съгласно техническата спецификация за избор на ФГР, такива дейности са допустими при постигане на над 60 % енергийни спестявания на сградата

Изпълнението на настоящия проект ще допринесе към подобряване обликът на градската среда в кв. „Студентски град“, чрез реновирането на сградата на бл.29 и ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района.