Обновяване/реконструкция на общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк Театъра

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Обновяване/реконструкция на общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк Театъра”

Краен получател: Община Кюстендил

Договор за финансиране: 29.06.2020 г.

Одобрено финансиране: 2 981 691 лв., от които 1 759 198 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 5,85 млн. лв.

Основните дейности, предвидени в проекта, ще допринесат за  подобряване състоянието и достъпа до културната институция, което от своя страна ще повиши стандарта на живот и ще подпомогне предоставянето на конкурентни и качествени услуги. Реализирането на проекта ще допринесе за трайното позициониране на Община Кюстендил като привлекателен и динамичен градски център, предлагащ разнообразни културни услуги, в подходяща и рентабилна среда, отговаряща на нуждите и очакванията на населението и насърчаваща културната и социална интеграция на всички уязвими групи. Като резултат от усвояването на средствата, предоставени по настоящото проектно предложение се предвижда да бъде основно ремонтиран Общински театър - Кюстендил и да се изгради и възстанови зона за отдих парк „Театъра“.