По крепостните стени на Филипопол

Фонд за градско развитие ЮГ

Проект: „По крепостните стени на Филипопол”

Краен получател: Община Пловдив

Договор за финансиране: 12.08.2020 г.

Одобрено финансиране: 2 003 050 лв., от които 1 181 780 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 8 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" – 6 млн. лв.

Проектът е насочен към социализация на два емблематични за гр. Пловдив обекта – Небет тепе и Източната порта, както и към популяризация на град Пловдив като туристическа дестинация сред различните групи посетители с оглед развитието на съществуващата туристическа дестинация. Предвидени за изпълнение са консервационно-реставрационни и строително–монтажни работи, свързани със социализация и експониране или благоустрояване на територията на следните подобекти:

  • Подобект 1 „Небет тепе“;
  • Подобект 2. „Реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс "Небет тепе“;
  • Подобект 3. „Източна порта на „Филипопол".

Изпълнението на настоящия проект ще спомогне за развитието на вече съществуващия туристически продукт на територията на община Пловдив. Предвидена е мащабна рекламна кампания за популяризирането на града като интегриран туристически продукт, представляващ комбинация между качествата на града като средище на археология с изключителни стойности, културно средище и цялостна туристическа дестинация.