Изграждане на нов търговско-обслужващ комплекс на фирма „Мегатрон“ ЕАД на територията на гр. София, район Слатина Север - Зона за въздействие И1 – ИЗТОК

Фонд за градско развитие София

Проект: „Изграждане на нов търговско-обслужващ комплекс на фирма „Мегатрон“ ЕАД на територията на гр. София, район Слатина Север - Зона за въздействие И1 – ИЗТОК”

Краен получател: „МЕГАТРОН“ ЕАД

Договор за финансиране: 17.12.2019 г.

Одобрено финансиране: 6 935 625 лв., от които 4 092 018 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 11,8 млн. лв.

Проектът е насочен към изграждане на нов търговско-обслужващ комплекс на фирма „Мегатрон“ ЕАД на територията на гр. София, чиято основна цел е разширяване на настоящата дейност на дружеството и създаване на условия за стартиране на иновативна дейност, свързана с предоставянето на цялостни решения за управление на фермерските стопанства на клиентите на дружеството, вкл. и практики за прецизно земеделие. Комплексът се състои от административна, сервизна и складова сграда, както и съпътстващи постройки с обща РЗП 4093 м². Ще бъдат изградени и нови обществени пространства - велосипедни паркоместа и зона за рекреация.

В рамките на проекта ще бъде извършено озеленяване и паркоустройство на около 61% от общата площ на имота или около 19 000 м². Към момента теренът, който ще бъде рехабилитиран в рамките на проекта, е занемарен и в лошо общо състояние.