"Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей- гр. Дупница"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей- гр. Дупница"

Краен получател: Община Дупница

Договор за финансиране: 29.10.2020 г.

Одобрено финансиране: 1 333 525 лв., от които 786 780 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 2,8 млн. лв.

Проектът ще подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Дупница, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града. С изпълнението на СМР се цели привеждане в съответствие с нормативните изисквания на сградата на бивш Младежки дом, която по архитектура е една от малкото в страната изграждани, чрез т.нар. вантова конструкция. Цялостният ремонт е необходим както за целите на музейното дело в региона чрез експониране на находките от разкопките на Крепостта в м. Кулата, така и с цел и опазване на над 7 000 от експонатите от фонда на Исторически музей – Дупница.