„Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Ремонт и модернизация на Художествена галерия  „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

Краен получател: Община Ямбол

Договор за финансиране: 14.01.2021 г.

Одобрено финансиране: 1 550 484 лв., от които 914 786 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 5,68 млн. лв.

С модернизацията на Художествена галерия „Жорж Папазов“ ще бъде реновиран комплекс от три свързани сгради с обществена функция в центъра на град Ямбол, ще бъдат внедрени енергоефективни мерки и закупено оборудване, което ще позволи галерията да предлага по-диверсифицирани и качествени услуги и продукти и съответно да привлича повече посетители. Чрез изпълнението на проекта ще се осигури  достъпна среда в сградата в съответствие с нормативните изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, чрез доставка и монтаж на подемник за инвалиди.