"Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян"

Краен получател: Община Смолян

Договор за финансиране: 25.01.2021 г.

Одобрено финансиране: 1 499 878 лв., от които 884 928 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 4,15 млн. лв.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност и технологично обновяване на Планетариум Смолян. Обновяването обхваща основно Звездната зала и Обсерваторията и се състои в замяна на морално и технически остаряло оборудване с такова, отговарящо на съвременните изисквания за подобен тип обекти. Предвижда се и откриване на втори посетителски център, оборудван с модерни интерактивни устройства. В рамките на проекта се предвижда преоборудване и на част от останалите помещения- киносалон, фоайе, кабинети и кръжочни зали, съответно с озвучителна система, екрани, табла и седалки.