"Обновяване на сградата на Дворец на културата, гр. Перник"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Обновяване на сградата на Дворец на културата, гр. Перник"

Краен получател: Община Перник

Договор за финансиране: 20.05.2021 г.

Одобрено финансиране: 3 160 888 лв., от които 1 864 924 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 4,08 млн. лв.

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност, извършване на основен ремонт на сградата на Дворец на културата гр. Перник, както и закупуване на оборудване и обзавеждане, с които ще бъдат постигнати нормите за топлинен комфорт, целогодишно използване на всички помещения в сградата и осигуряване на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.