"Хладилна база Булкарто"

Фонд за градско развитие София

Проект: "Хладилна база Булкарто"

Краен получател: „БУЛКАРТО“ ЕООД

Договор за финансиране: 28.07.2021 г.

Одобрено финансиране: 8 385 555 лв., от които 4 310 041  лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 12,2 млн. лв.

Проектът предвижда изграждането на композиция от три отделни сгради с общо РЗП от над 3 000 кв. м. в близост до Околовръстен път на град София, включващ складово- административна сграда и два отделни хладилни склада с общ капацитет от 8 000 палета. Обектът е ситуиран в близост до Софийски околовръстен път, в район където е започнало обособяването на множество логистични и складови бази С изграждането на обекта ще допринесе за облагородяването на района и същевременно ще подпомогне и намаляването на автомобилния и най-вече товарния трафик в границите на град София и изнасянето му в периферията на града в близост до съществуващите транспортни връзки. По този начин ще се намали замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, характерно за промишления транспорт.