"Производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част“

Фонд за градско развитие София

Проект: „Производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част“

Краен получател: „Телетек Електроникс“ ЕАД

Договор за финансиране: 14.09.2021 г.

Одобрено финансиране: 19 034 502 лв., от които 11 230 356 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 23,79 млн. лв.

Целта на инвестиционният проект е от една страна да се премести и разшири технологичното производство на „Телетек Електроникс“ ЕАД, за да може компанията да отговори на непрекъсващия ръст на обема на получаваните поръчки през последните 5 години. От друга страна, с тази инвестиция се цели и основна модернизация на технологичното оборудване и развойната дейност, за да се продължи фирмената стратегия за обновяване и осъвременяване на продуктовата гама в съответствие с най-новите и иновативни технологии и тенденции в областта на пожароизвестителните и охранителните системи и решения.

Проектното предложение предвижда изграждане на Производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част, която да отговаря напълно на всички изисквания както на производствените, технологичните и логистичните процеси, така и да осигури необходимите условия и оборудване за развитие на развойната дейност. Предвидени са всички необходими съоръжения и оборудване, които да осигуряват адекватни условия за непрекъсваемост на процесите.

С изпълнение на предвидената инвестиция „Телетек Електроникс“ ЕАД ще рехабилитира изцяло собствен терен с площ от 18 000 м2, разположен на адрес: гр. София, р-н Надежда, ул. Илиянско шосе №2. Към настоящия момент, индустриалният терен е в недобро общо състояние – съществуващата инфраструктура и незастроената площ са силно амортизирани, замърсени и неподдържани. В резултат на изпълнението на предвидените проектни дейности ще бъде подобрен обликът на градската среда в района и ще бъдат насърчени икономическите дейности.