"Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив"

Фонд за градско развитие ЮГ

Краен получател: Община Пловдив

Договор за финансиране: 07.10.2021 г.

Одобрено финансиране: 9.9 млн. лв., от които 5.84 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

С изпълнението на проекта ще се осигури повишаване на организационната, техническата и административна осигуреност на две общински предприятия - ОП „Чистота“ и ОП "Градини и паркове" за подобряване на качеството на екологичните мерки за поддържане и облагородяване на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив.

Основните дейности по проекта ще включват инвестиции в ремонт на общата административна база на двете предприятия и закупуване на нови машини и техника за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП“ Градини и паркове“. Освен подобрение на състоянието на градската среда, реализирането на инвестицията ще позволи разширение на дейността на дружествата, насочена към частни лица, което от своя страна ще доведе до по-високи собствени приходи на общинските предприятия. Тези приходи ще рефлектират в намаление на необходимото дофинансиране на дейностите от страна на община Пловдив.