"Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ в гр. Бургас – I-ви етап"

Фонд за градско развитие ЮГ

Краен получател: Община Бургас

Договор за финансиране:  19.10.2021 г.

Одобрено финансиране: 5 млн.лв., от които 2,95 млн.лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет: 10 257 600 лв., 5 257 600 лв. собствен принос на община Бургас

С изпълнението на проекта се предвижда да се повиши качеството на живот, посредством реализиране на обекти по благоустрояване и подобряване инфраструктурата в междублоковите пространства по Общинската програма „Моят град, моят квартал, моята улица“, както и реконструкция на улици в ЦГЧ и ж.к. „Възраждане“. Общинската програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ е към момента най-мащабната общинска програма пример за гражданско участие при избора на проекти за подобряване на градската среда. Независимо от дребния мащаб на планираните интервенции, подобни bottom-up инициативи разполагат със значителен потенциал за въздействие върху градското развитие.

Дейности по проекта:

  • Асфалтиране на улици в ж.к. „Възраждане“ след подмяна на ВиК мрежата, полагане на тактилна настилка в зоната за пресичане при кръстовищата и подмяна на ревизионни шахти;
  • Подмяна на настилката по тротоарите с бетонови павета;
  • Допълване с ново улично и алейно осветление;
  • Поставяне на антипаркинг елементи;
  • Озеленяване на междублокови пространства и подмяна на дървета по улиците;
  • Изграждане на алейна мрежа и пешеходни тротоари, свързващи отделните зони в междублоковите пространства;
  • Градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др);
  • Обособяване на кътове за отдих;
  • Изграждане на спортни/детски/фитнес кътове за игра;
  • Изграждане на паркоместа.

Това е пети проект на община Бургас, реализиран с финансиране от Фонд за устойчиви градове. До момента успешно са изпълнени проектите за реконструкция на Културен дом НХК и Център за съвременно изкуство и библиотека, както и за създаване на Културно-туристически комплекс Ченгене скеле.