Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър "София", район "Оборище“

Фонд за градско развитие София

Проект: „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър "София", район "Оборище“

Краен получател: Столична община

Договор за финансиране: 10.12.2021 г.

Одобрено финансиране от Фонд за устойчиви градове: 825 000 лв., от които 486 750 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 9 770 197.34 лв.

Безвъзмездна финансова помощ (ОПРР): 5 500 000 лв.

Собствен принос: 3 445 197.34 лв.

ПО 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР - Културна инфраструктура (комбинирана подкрепа)

Театър „София“ е успял да утвърди себе си като един от центровете на съвременното изкуство в столицата с постоянна и ангажирана аудитория. Театралната инфраструктура в голямата си част е амортизирана и технологично остаряла, което има пряко отношение както към качеството на театралния продукт, така и към условията за труд и безопасност на работещите в театралните сгради и на зрителите.

Осъвременяването на сградата и залите на Театъра и осигуряването на достъпна среда за хора в неравностойно положение ще повишат атрактивността му и ще направят възможно привличането на по-голям брой посетители. Подобрената среда ще позволи създаването на нови, по-интересни и иновативни спектакли, привличащи по-широка публика. В резултат се очаква подобрена конкурентоспособност на спектър на услугите, предлаган от Театър София с оглед динамиката на културния живот в столицата, както и оживяване на целия градски ареал на парк „Заимов“.