"Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ "Средец", район "Оборище“

Фонд за градско развитие София

Проект: „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ "Средец", район "Оборище“

Краен получател: Столична община

Договор за финансиране: 08.03.2022 г.

Одобрено финансиране: 600 000 лв., от които 354 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Безвъзмездна финансова помощ (ОПРР): 4 000 000 лв.

Собствен принос: 5,369,334.67 лв.

ПО 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР - Културна инфраструктура (комбинирана подкрепа)

Към настоящия момент ОКИ „Средец“ е успял да се утвърди като  разпознаваемо културно пространство на територията на общината, предлагащо богат репертоар от възможности за културно участие и изява. Настоящото състояние на сградата налага основен ремонт и реконструкция с оглед осигуряване ефективното функциониране на културния институт, развитието му в съответствие със съвременните тенденции и потребности в областта на културния живот на гражданите, както и с цел устойчивото му развитие.

Проектът предвижда цялостно обновяване на сградата и частична промяна на вътрешната планировка на етажите на сградата. Чрез реализация на дейностите по проекта, се цели преработката и групиране на отделните функционални елементи в сградата по начин, който улеснява и подобрява тяхната взаимовръзка и функционирането им поотделно и като цяло. След реконструкцията домът ще разполага със зали за отдаване под наем за семинари/беседи/кръжоци/презентации/обучения,  многофункционални зали с различна големина и капацитет, камерна концертна зала и др.

Преустройството на ОКИ ДК „Средец” в център за съвременни изпълнителски изкуства и образование ще разгърне потенциалът му, като го превърне в пилотен модел на общински културен институт, управляван с участие на граждански творчески организации – съвременен модел, доказал ефективността си в редица европейски страни.