"Стартиране на производство и изграждане на фабрика за нитрилни ръкавици“

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Стартиране на производство и изграждане на фабрика за нитрилни ръкавици“

Краен получател: “ППС Мануфакчъринг“ АД

Договори за финансиране (оборотен, ДДС, инвестиционен): 09.07.2021 г.

Одобрено финансиране (общо): 12 014 990 лв., от които 7 088 844 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Проектът има за цел да се създадат условия за производство на висококачествени нитрилни ръкавици чрез изграждане на модерна фабрика, включваща автоматизирана производствена линия. По проекта се планира да се осъществи поръчка и монтаж на автоматичната линия, доставка на сурови материали, производство и дистрибуция. Това ще бъде първата подобна фабрика в Югоизточна Европа.

Изграждането на проекта в Южната производствена зона на община Пловдив ще допринесе за диверсификацията на портфолиото на произвежданите продукти и услуги, ще повиши заетостта, ще развие нови специалисти нужни за управлението и развитието на продуктовата гама. Подобно производство от стратегическо за страната значение на територията на община Пловдив, ще даде възможност община Пловдив да заяви своето място като лидер сред общините при производство на лични предпазни средства.

Проектът съчетава мерки за насърчаване на производствения потенциал, иновациите, споделянето на ноу-хау и ще въздейства за:

  • Създаване на нови работни места в тясно специализиран отрасъл с висока добавена стойност;
  • Подобряване на конкурентоспособността и попълване на недостига с висококачествени продукти, произведени в България;
  • Изграждане на необходимата инфраструктура и облагородяване на запуснат индустриален терен за насърчаване на икономически дейности.