„Благоустройство и рехабилитация на инфраструктурни обекти на община Ямбол“

Фонд за градско развитие ЮГ

Краен получател: Община Ямбол

Договор за финансиране:  23.06.2021 г.

Одобрено финансиране: 8 764 494 млн. лв., от които 5 171 051 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет: 9 181 054 лв., от които 416 560 лв. собствен принос на община Ямбол

Проектът цели създаването на хармонична и естетическа градска среда с потенциал за развитие на територията на гр. Ямбол. Предвижда се подмяната на съществуваща улична и тротоарна настилка, вкл. бордюри, тъй като моментното им състояние е лошо, затрудняващо движението на пешеходци. Липсва конкретно обозначена зона за паркиране на автомобили, като в някои участъци автомобилите са паркирани директно в пътните ленти. Предвидено е обособяването на допълнителни велоалеи, които към момента  са недостатъчни, както и ще бъде подменено уличното осветлението, като бъде поставено енергоспестяващо.

Дейностите, предвидени по проекта, включват интервенции върху няколко ключови пътни участъка в община Ямбол, както следва:

  • Извършване на основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. Крайречен булевард и ул. Търговска при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни (КСУДВ);
  • Основен ремонт/ реконструкция на Централна градска част -2 – ул. „Търговска от ул. “Богомил“ и ул. „Срем“ до ул. „Граф Игнатиев“;
  • Извършване на основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. Крайречен булевард и ул. Търговска в гр. Ямбол;
  • Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол;
  • Извършване на ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на улица „Милин камък“ от  о.т. 79 до о.т. 336 по плана на гр. Ямбол – Аврен. Етапно строителство.

Чрез реализацията на проекта ще бъде подобрено качеството на живот, социалното включване и средата за живеене в град Ямбол чрез благоустрояване на физическата среда в града и превръщането й в устойчива, естетична и безопасна, допринасяща за по-високо качество на живот, улесняване на социалното включване на хората с увреждания и подобряване на екологичната й съобразност. Ще бъдат създадени предпоставки за ускоряване на социално-икономическо развитие и по-високото ниво на инвестиции в града, както и ще се допринесе за прилагането на интегриран градски подход при реализиране на инвестициите за развитие на града.