"Store it“ - Високотехнологичен комплекс за дигитализация и съхранение на аналогови данни“

Фонд за градско развитие Юг

Краен получател: “С- Тръст Груп“ ЕООД

Договор за финансиране: 12.08.2021 г.

Одобрено финансиране: 1 208 500 лв., от които 713 015 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Проектът предвижда изграждане на център за дигитализация и управление на данни от аналогови носители, отговарящ на съвременните изисквания и най-добрите международни практики в областта на дигитализацията и съхранението на документи, в Индустриална зона Българово, Община Бургас.

Изпълнението на проекта за високотехнологичен комплекс за дигитализация и съхранение на аналогови данни отговаря на основните цели, които са поставени със създаването на Индустриална зона Българово, а именно - облагородяване на  територията, осигуряване на работни места, повишаване на инвестиционната активност и привличане на високотехнологични и зелени бизнеси и такива, които спомагат процеса на преход към Индустрия 4.0.

Клиентите на центъра ще имат възможност да дигитализират своите архиви, оптимизират процесите и намалят разходите за работа с  документи. Тази оптимизация би спомогнала и за намаляване на ползването на хартия и би допринесла за зелена икономика.  Осигуреният  бърз и лесен достъп до информация ще улесни и оптимизира процесите по предоставяне на услуги и ще подобри и съкрати сроковете за административно обслужване.