„Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“

Фонд за градско развитие Южна България

Краен получател: Община Димитровград

Договор за финансиране: 14.06.2021 г.

Одобрено финансиране: 2 108 125 лв., от които 1 243 793 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 3,89 млн. лв.

Проектът предвижда благоустрояването и реконструкцията на парк "Марица", намиращ се в централната градска част и попадащ в зоната с публични функции с широка обществена значимост от ИПГВР на гр. Димитровград, като се цели постигането на единство между съвременните технологични изисквания на градската среда и атмосферата на стария град като естествено продължение на парка, с множеството сгради, обявени за недвижими културни ценности.