"Реставрация, конструктивно укрепване, адаптация и благоустрояване на прилежащото пространство на „Вилата на братя Евлоги и Христо Георгиеви"

Фонд за градско развитие Юг

Краен получател: Община Карлово

Договор за финансиране: 24.08.2022 г.

Одобрено финансиране: 532 000 лв., от които 313 880 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 2 226 310 лв.

Безвъзмездна помощ по ОПРР: 1 694 310 млн. лв.

Проектът включва дейности по възстановяване на Вилата на Евлоги Георгиев в Карлово, която се намира в границите на групов паметник на културата – “Архитектурно-строителен и производствено-технически комплекс “Първа текстилна фабрика Евлоги Георгиев”” с категория  местно значение, в който са включени още производствена сграда, жилищна сграда и прилежаща паркова среда. Предвижда се поставянето на музейна сбирка с дарителство и индустриална промишленост, кафе за отдаване под наем, помещение за сувенири и стоки, предлагани от музея.

Реализацията на проекта ще донесе значими ползи за гражданите и гостите на Община Карлово, свързани с удовлетворяване на техните културни потребности. Проектът ще повиши качеството на живот и привлекателността на градската среда на град Карлово, ще предостави средище за провеждането на различни културни прояви на територията на общината и ще допълни богатия набор от туристически забележителности, като по този начин ще спомогне за социално-икономическото развитие на общината. Чрез неговото изпълнение ще бъде възстановен и запазен за поколенията един исторически паметник тясно свързан с историята на град Карлово.