Фондове за градско развитие 2014-2020

Фондовете за градско развитие (ФГР) са финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Основната цел на Фондовете за градско развитие е привличането на допълнителен частен ресурс към публичния, предоставен от ОПРР 2014-2020 г. чрез Фонд мениджър на финансови инструменти за България (ФМФИБ), за финансиране на допустими градски проекти и за осъществяване на целите на Регионалната политика на ЕС.

"Фонд за устойчиви градове" е избран за фонд за градско развитие за регионите София и Южна България след проведена обществена поръчка от ФМФИБ през август 2018 г. Общият ресурс, с който фондът разполага е в размер на 342.37 млн. лв., като 202 млн. лв. са средства от ОПРР, а 140.3 млн. лв. или 41% от предоставения ресурс са съфинансиране, осигурено от партньорите във ФУГ – ОББ и ФЛАГ. "Фонд за устойчиви градове" предoставя заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели за проекти за градско развитие и културно наследство. Гаранционното покритие в размер на 20,9 млн. лв.  - 8,2 млн. лв. за София и 12.7 млн. лв. за Южна България и е осигурено от ОПРР чрез ФМФИБ.

Какви са предимствата на финансовите инструменти?

Средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове, са значителни, но недостатъчни за осъществяване на амбициозните цели на Кохезионната политика. Финансовите инструменти  целят по-ефективно използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ (БФП) за реализацията на социално значими и икономически жизнеспособни проекти с недостатъчно висока възвращаемост, за да бъдат финансирани от свободния банков пазар. В този смисъл финансовите инструменти са отговор на определени несъвършенства на пазара и са в унисон със стратегическите цели и политики на ЕС, като:

 • привличат допълнителен ресурс към публичния с цел инвестиране на повече средства в значими градски проекти;
 • стимулират кредитни и финансови институции за участие в публичните политики;
 • подкрепят предприемачеството и включване на приходоносни дейности в потенциални градски проекти;
 • съдействат за по-активно включване на различни икономически субекти в развитието на градовете и осигуряване на подкрепа със средства от EС;
 • За реализиране на финансово устойчиви и целесъобразни проекти и инвестиции;
 • За осигуряване на дългосрочна устойчивост на проекта чрез дългосрочни инвестиционни кредити;
 • За мултиплициране на ефекта чрез рециклиране на средствата в други проекти;

Какви са разликите с инициативата JESSICA 2007-2013?

 • Увеличен ресурс – пет пъти повече средства от ОПРР или 202 млн. лв. за регионите София и Южна България. Към тях ФУГ е осигурил съфинансиране в размер на 41% от страна на фонда или 140, 3 млн. лв.
 • Разширено приложно поле – освен проекти допустими по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" (ПО1) през настоящия програмен период са допустими и проекти по  Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" (ПО6), предвиждаща инвестиции в проекти за развитие на туризма, свързани с обекти на културното наследство. По ос 1 като нови дейности са включени повишаване на ЕЕ в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, но за периода 2014-2020 г. не са допустими проекти за здравна и образователна инфраструктура.
 • Разширен географски обхват - 39 допустими градове за градско развитие и територията на цяла България за туризъм и културно наследство. ФУГ финансира 22 от 39 града и
 • По-изгодни условия – вградена гаранция, чиито ползи се прехвърлят към крайния получател.
 • Комбинация с БФП – за първи път е възможна комбинирана подкрепа между финансов инструмент и БФП за проекти за културна инфраструктура и енергийна ефективност на студентски общежития по ос 1, както и за проекти за туризъм и културно наследство по ос 6 в случай че проектният инициатор е допустим за финансиране с БФП по съответната схема на ОПРР 2014-2020.