Кои сме ние?

ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) е създаден по силата на Договор за създаване на дружество по ЗЗД от 13.12.2017 г. с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  за регионите София и Южна България след проведена процедура от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ).

 

Общият ресурс, с който фондът разполага е в размер на 342.37 млн. лв, разпределен както следва:

София 134.23 млн. лв., от които  79,2 млн. лв. са средства от ОПРР, а 55 млн. лв. съфинансиране от ФУГ, разпределени както следва:

За градско развитие – 119.48 млн. лв.
За туризъм – 14.75 млн. лв.
Южна България 208.14 млн. лв., от които 122,8 млн. лв. са средства от ОПРР, а 85,3 млн. лв. съфинансиране от ФУГ, разпределени както следва:

За градско развитие – 139.33 млн. лв.

За туризъм – 68.81 млн. лв.

 

ФУГ обединява опита и експертизата на: 

FLAG

Дейността на ФЛАГ е насочена към подкрепа на българските общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. ФЛАГ отпуска кредити на бенефициенти, които подготвят или изпълняват проекти, финансирани със средства на Европейския съюз или други донорски програми.

ФЛАГ осъществява своята дейност от януари 2009 г. Към края на 2017 г. ФЛАГ е отпуснал 1000 бр. кредити на 214 бр. общини. Стойността на отпуснатите кредити е 1,11 млрд. лв., а стойността на подкрепените проекти от Програмни периоди 2007 – 2013 и 2014 – 2020 г. е 5,56 млрд. лв.

 

FUGR

Дейността на ФУГР е насочена към предоставяне на възмездно финансиране на лица, изпълняващи допустими проекти за градско развитие, чрез отпускане на нисколихвени и дългосрочни заеми. Благоприятните лихвени равнища се определят от структурата на всяко одобрено финансиране, което съгласно Инвестиционната политика включва два компонента: финансиране със средства от ОПРР 2007-2013 г. и съфинансиране със средства на ФУГР. При всеки одобрен проект за градско развитие, финансирането със средства на ОПРР 2007-2013 г. е не повече от 50%.

ФУГР изпълни ангажимента си по инвестиране на средствата, предоставени по силата на Оперативното споразумение. Предоставеният ресурс по ОПРР в размер на 24,3 млн. лв. е вложен в 13 устойчиви градски проекта. Стойността на отпуснатите заеми с включено съфинансиране със средства на ФУГР е 48,7 млн. лв. Стойността на подкрепените проекти е 78,3 млн. лв. Считано от 1 август 2016 г. ФУГР получи право да започне процедура по реинвестиране на средства в нови градски проекти.

 

UBB

Създадената през 1992 г. ОББ стана част от белгийската финансова група през юни 2017 г. След вливането на СИБАНК ЕАД в нея, тя заема трето място на българския пазар с размер на активите от 11 млрд. лева. ОББ обслужва физически лица, МСП и големи корпоративни клиенти.

През декември 2017 г. рейтинговата агенция Fitch (Фич) повиши дългосрочния рейтинг на ОББ за втори път в рамките на половин година след придобиването ѝ от белгийската финансова група KBC. Така, в рамките на няколко месеца, рейтингът на ОББ беше увеличен с безпрецедентните 7 нива – от ‘B+’, през ‘BBB+’ до настоящото си най-високо ниво в 25-годишната история на Обединената банка и на българската банкова система – ‘A-‘.

ОББ е банка-партньор на ФУГР и има значителен опит в прилагането на финансови инструменти. В ОББ се намира и Центърът за компетенции на KBC Груп за европейски финансови инструменти. Центърът подпомага останалите компании на KBC Груп за кандидатстването и прилагането на финансови инструменти.

BCO

Дейността на БКО е насочена към предоставянето на консултантски услуги в сферата на европейските проекти и обществените поръчки. Компанията планира, управлява и реализира големи и стратегически консултантски, инфраструктурни, научноизследователски и иновативни проекти от национално и местно значение.

БКО ЕООД има и значителен опит в работата с представители на бизнеса за повишаване на инвестиционните възможности, въвеждане на иновативни производствени практики и подходи, разширяване на производствения капацитет.