ОБЩ РЕСУРС: 342,37 млн.лв.

Съфинансиране от ЕФРР и националния бюджет по ОПРР 2014-2020:
202 млн.лв. 

София
Градско развитие
Туризъм и културно наследство
Южна България
Градско развитие
Туризъм и културно наследство
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: