ОБЩ РЕСУРС: 342,37 млн.лв.

Съфинансиране от ЕФРР и националния бюджет по ОПРР 2014-2020:
202 млн.лв. 

София
Градско развитие
Туризъм и културно наследство
Южна България
Градско развитие
Туризъм и културно наследство
Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за развитие на туризма на територията на Община Сливен
Основната цел на проекта е разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен под мотото „Сливен – изживей историята, почувствай природата“, който да представи различните обекти на културното наследство и природните богатства на града със значителен туристически потенциал за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство.
09 Юли 2020
Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за реконструкция на общински театър Кюстендил и прилежаща зона за отдих парк „Театъра“
Проектът е част от инвестиционните проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Кюстендил, Зона за въздействие I - Зона с публични функции – ЗП, Интегриран проект ЗП 2: Обновяване на административни, културни и др. обществени сгради и подобряване на прилежащата им среда.
08 Юли 2020
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: